در مواردی مانند برجام که دستاورد دولت محسوب شده و با توجه به ریاست رئیس جمهور بر شورایعالی امنیت ملی، شائبه اعمال نفوذ و عدم بررسی ریز بینانه شرایط در این شورا وجود دارد که می تواند در آیین نامه داخلی این نهاد تاثیرگذار چاره اندیشی گردد، نبودن نظارت فقها و حقوق دانان شورای نگهبان بر کلیه مصوبات و فعالیت های هیات دولت از جمله مواردی است که می تواند موجب زاویه دار شدن غیر ارادی اقدامات دولت و اصول اسلام و قانون اساسی گردد که می تواند با تفسیر درست از قانون اساسی و تفاهم بیشتر میان دولت و شورای نگهبان به خوبی مرتفع گردد. ارتباط بیشتر مردم و نخبگان دانشگاهی با شورای نگهبان می تواند در ایفای وظایف نظارتی و تفسیرگری قانون اساسی به این شورا یاری رساند. در آخر بعنوان یک سوال می توان این موضوع را بررسی نمود که آیا نهی صریح رهبر از ورود کالای مصرفی آمریکایی (در انتهای نامه ی پذیرش مشروط برجام) نباید به ایجاد تحریم آمریکا حداقل در زمینه واردات مستقیم منجر شود؟

0
0
0
s2sdefault